Intelligentieonderzoek


Intelligentieonderzoek

 Wat is intelligentie?


Intelligentie heeft te maken met wat iemand allemaal kan en weet. Bijvoorbeeld hoe gemakkelijk je nieuwe dingen leert of problemen analyseert en oplost. Of hoe goed je doelgericht kunt handelen, dingen onthouden of hoe sterk je bent in logisch nadenken en redeneren. Intelligentie is een belangrijke, maar zeker niet de enige voorspeller van schoolprestaties. Intelligentie kan binnen bepaalde marges ontwikkeld worden als een kind gestimuleerd wordt. Het is belangrijk om hier een correcte inschatting van te kunnen maken om te kijken welke begeleidingsbehoefte of specifieke ondersteuning er nodig is om de ontwikkeling of het leren te bevorderen. Zo kan er rekening gehouden worden met de capaciteiten van het kind. Door daarop af te stellen kan onder- of overschatting voorkomen worden.

   


Wat is een intelligentietest?


Een intelligentietest is een uitgebreid psychologisch onderzoek op basis van wetenschappelijk testmateriaal. Tijdens dit onderzoek worden de cognitieve mogelijkheden en het leervermogen van het kind nagegaan. Dit kan een verklaring bieden voor hoe het de laatste tijd is gegaan of het kan helpen bij een voorspelling van de nabije toekomst, bijvoorbeeld bij het kiezen van de juiste school of studierichting. Een intelligentieonderzoek kan worden afgenomen bij tegenvallende of sterk uiteenlopende schoolresultaten. Dit kan gebeuren op vraag van de ouders of school of na doorverwijzing van bijvoorbeeld een logopedist of arts/specialist. De test bestaat uit verschillende vragen en opdrachten. Deze meten verschillende delen van het functioneren zoals geheugen, ruimtelijk inzicht, verbanden zien. De scores op de subtests worden verrekend naar een totale score, een algemene schatting van het intelligentieniveau. Daarnaast gebeurt er een sterkte-zwakte analyse om te kijken waar het kind goed in is en waar het ondersteuning kan gebruiken. Bij studiemethode begeleiding kan gekeken worden hoe de sterktes ingezet kunnen worden in het studieproces.


 

En hoe verloopt het concreet?


Een intelligentieonderzoek bestaat uit twee delen. In het kennismakingsgesprek met de ouders worden de specifieke vraag en de situatie van het kind bekeken en overlopen. Het kind hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Als blijkt dat een intelligentieonderzoek aangewezen is, wordt er een afspraak gemaakt om de intelligentietest af te nemen. Dit gebeurt individueel en duurt 1,5 tot 2,5 uur. De test wordt in de voormiddag afgenomen zodat het kind nog niet vermoeid is. Indien nodig (bijvoorbeeld bij zeer jong kinderen) kan de test opgesplitst worden, maar bij voorkeur gebeurt dit in één keer.


Bij een uitgebreid intelligentieonderzoek worden de testresultaten verwerkt en in verband gebracht met de leeftijds- en ontwikkelingsfase van het kind en de ruimere context zoals de school. Hiervan wordt een verslag opgesteld dat tijdens een bijkomend adviesgesprek overlopen kan worden. Dit verslag bevat veel meer dan een IQ cijfer. Er wordt ook gekeken naar de manier waarop het kind werkt, hoe het tot de resultaten kwam en reageerde op fouten. Factoren zoals motivatie, concentratie en vermoeidheid spelen een belangrijke rol. Als er nood is aan verdere begeleiding of therapie gebeurt dit steeds in overleg en kan indien nodig doorverwezen worden naar artsen, logopedie, gespecialiseerde centra. De resultaten worden enkel na uitdrukkelijke toestemming doorgestuurd naar derden.Voor logopedische doeleinden is een vereenvoudigde intelligentiebepaling mogelijk.